Student Council 2018- 2019

Students Council 2018-2019

Advisor - Dr. Rujuta Omprakash Dube

Chairperson of Students Council - Dr. Hemlata Shende

Department

Chairperson

Secretary

Assitant  Secretary

General Secretary

 Miss. Khushboo Abdul Rehman Pambra

Cultural

Dr. Sanjivani Ambadas Kawale

Miss. Bhavika Manoj Pandey

Miss. Pratiksha Santosh Gupta

 

 

 

Mr. Vedant Suchendra Tiwari

Magazine

Dr.Sarita Pramod  Pasi

Mr. Ravi Bhulan Yadav

Mr.Saad Thisamuddin Farooqui

 

 

 

Miss. Zufeshan Tarique Ansari

Photography

Dr. Kavita Ramchandra Ugale

Mr. Mahesh Deu More

Mr.Gaurav Manoj Patil

 

 

 

 

Sports

Dr. Swati Dhanaraji Bhingare

Mr. Vipul Arvind Bhoir

Mr. Abhishek Gurunath Kadam

 

 

 

Miss .Rajvi Vivek Goyal

Debate

Dr. Santosh Kishor Gurav

Miss. Ankita Ganpat Nirgude

Miss. Namita Dinkar Chavan

 

 

 

Mr. Rahul Vinod Jaiswal

Male Representative - Mr.Aniket Mahesh Gaikar

Female Representative - Miss.Deepali Rajesh Rai